Skimmer thu tràn mặt

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00251 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05285 * Bằng nhựa trắng ABS   * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi trong tấm phủ

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05589 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn...

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00249 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu nước mặt tràn mặt bể bơi