Injection Moulded Sand Filters

BÌNH LỌC CÁT 9M3/H

* Code: 15782 * Bình lọc Cantabric Filter cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h * Đường kính bình D 500mm * Chiều cao bình: H=800mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC CÁT 14M3/H

* Code: 15783 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 14m3/h * Đường kính bình D=600mm * Chiều cao bình H=875mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT 21M3/H

* Code: 15784 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 21m3/h * Đường kính bình D=750mm * Chiều cao bình: H=1045mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT 30M3/H

* Code: 22402 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 30m3/h * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1215mm * Đường kính van 2 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...